Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Sáng tạo xã hội

Is Your Nonprofit Built for Sustained Innovation?

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
The Open book of Social Innovation.

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Guide to Social Innovation

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Doanh nghiệp xã hội

Community development: Xóm Cầu Vồng case study

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Media Community Management

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Media Principles

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Facebook Overview

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Đầu tư tác động

Impact Measurement in Practice

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Investment Toolkit

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
BLUEPRINT TO MARKET: Impact Capital Australia

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Measuring Impact

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Tư duy thiết kế

Design Thinking

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Đo lường tác động

More than Measurement: A Practitioner’s Journey to Impact Management

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Đổi mới sáng tạo

Creative Thinking

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Khởi nghiệp

Built To Last

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Mô hình Canvas

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0

Thư viện luật pháp

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃ

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Nghị định Về việc đăng ký doanh nghiệp số 78/2015/NĐ-CP

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

307
Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0