Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.A conceptual framework of social entrepreneurship and social innovation cluster

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Sáng tạo xã hội

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt: Khung khái niệm về khởi nghiệp xã hội và đổi mới xã hội: Nghiên cứu sơ bộ.
Nghiên cứu này đề xuất một khung khái niệm để nghiên cứu về khởi nghiệp xã hội và đổi mới xã hội. Trước hết, nghiên cứu trình bày phân tích cấu trúc của các quá trình khởi nghiệp xã hội mới nổi ở Nhật Bản, và sau đó tìm hiểu phương thức các doanh nghiệp xã hội xây dựng chiến lược tổ chức và thúc đẩy đổi mới xã hội. Khi phân tích sự xuất hiện của khởi nghiệp xã hội, chúng tôi đã xem xét mối quan hệ của nó với cộng đồng, chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các doanh nghiệp thông qua việc kết hợp Lý thuyết Mạng lưới (Network Theory) và Lý thuyết Cụm (Cluster Theory). Chúng tôi không tập trung vào các đặc điểm cá nhân mà vào mối quan hệ giữa khởi nghiệp xã hội và các bên liên quan trong cộng đồng. Đổi mới sáng tạo xã hội có thể phát triển và phát huy nhờ sự thấu hiểu và hỗ trợ khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan khác. Doanh nghiệp xã hội chỉ có thể được gây dưng và phát triển trên thị trường nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Nghiên cứu này giới thiệu một khung khái niệm. Các kết quả thực nghiệm chưa được phát triển đúng mức; chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu quá trình xuất hiện của các nhóm đổi mới xã hội trong khu vực Vịnh San Francisco ở Mỹ. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Tanimoto và Doi (2007).
Introduction:
This study proposes a conceptual framework for understanding Social Entrepreneurship and Social Innovation Cluster. First, it presents a structural analysis of the emerging processes of social entrepreneurship in Japan, and then shows how social enterprises establish organizational strategies and promote social innovation. In analyzing the emergence of social entrepreneurship, we have reviewed its relationship with the community, government, civil society organizations and businesses by incorporating Network Theory and Cluster Theory. We have not focused on individual characteristics, but on the relationship between social entrepreneurship and the stakeholders in the community. Social innovation can be developed and promoted by understanding and supporting the customers, the community and the other stakeholders. Social businesses can be built and can flourish in the marketplace only by obtaining support from the people in the community. This research presents a conceptual framework. Empirical study is underdeveloped here yet, we have begun to investigate the emerging process of social innovation clusters in the San Francisco Bay area in the USA. (For further details, refer to; Tanimoto and Doi (2007).