Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Creative Thinking

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đổi mới sáng tạo

Lượt tải: 0


Tải về


Introduction:
Creative thinking is the capacity to create ideas, which are both original and valuable. It involves connecting and synthesizing disparate information and ideas to create new and valuable knowledge or solutions. Creative thinking involves developing something that does not yet exist; this requires the identification of limitations within existing solutions or a discomfort with the status quo and a process of inquiry through which diverse ideas are organized into a more coherent form to resolve previous contradictions, problems or limitations.
Nội dung tóm tắt:
Tư duy sáng tạo là khả năng tạo ra những ý tưởng độc đáo và có giá trị. Nó bao gồm việc kết nối và tổng hợp các thông tin và ý tưởng riêng rẽ để tạo ra các kiến thức hoặc giải pháp mới và hữu ích. Tư duy sáng tạo bao gồm việc phát triển những thứ chưa tồn tại. Điều này xuất phát từ việc xác định điểm yếu trong các giải pháp hiện hữu hoặc một sự không hài lòng với hiện trạng, theo sau đó là một quá trình thu thập thông tin nơi các ý tưởng đa dạng được thống kê một cách mạch lạc hơn để giải quyết các mâu thẫu, vấn đề hoặc hạn chế trước đó.