Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.More than Measurement: A Practitioner’s Journey to Impact Management

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đo lường tác động

Lượt tải: 0


Tải về


Tóm tắt:
Bridges Fund Management là một đơn vị quản lý quỹ tư nhân giàu kinh nghiệm tư vấn cho các tập đoàn, tổ chức, và các đơn vị khác về cách thức đầu tư cho tác động hiệu quả hơn. Hơn cả Tác động là một báo cáo mới được thực hiện bởi Bridges Impact+ và Skopos Impact Fund, mô tả sự phát triển phương pháp “quản lý tác động”, được định nghĩa là quản lý tài sản để đáp ứng các mục tiêu tác động cụ thể cũng như các mục tiêu tài chính. Tài liệu này dành cho các nhà đầu tư xác định hiện nay và trong tương lai, cũng như với những ai tham gia vào hoạt động từ thiện và phát triển bền vững.
Introduction:
Bridges Fund Management is an experienced private fund manager which advises corporations, foundations and others on how to invest for impact more effectively. More than Measurement is a new report by Bridges Impact+ and Skopos Impact Fund, describing their development of an ‘impact management’ approach, which the report defines as the management of assets in order to meet particular impact goals, as well as financial goals. The document is intended for existing or prospective impact investors, but is also relevant for other practitioners engaged in philanthropy and sustainability.