Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Social Innovation in Cities

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Sáng tạo xã hội

Lượt tải: 0


Tải về


Tóm tắt tài liệu:
Ấn phẩm xem xét sự đổi mới xã hội điển hình tại các tỉnh, thành phố. Đổi mới xã hội được đề cập đến ở đây là các giải pháp sáng tạo, các tổ chức xã hội và các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Đặc biệt, nó tập trung vào các giải pháp sáng tạo trong quản trị thành phố: các hình thức hợp tác mới giữa chính quyền thành phố, công dân, cơ quan quản lý địa phương có thể tạo ra các hệ thống bền vững, cởi mở hơn ở cấp tỉnh, thành phố.
Introduction:
This publication looks at social innovation from the point of view of cities. Social innovation is intended here to mean innovative solutions, new forms of organisation and new interactions to tackle social issues. In particular, it focuses on innovative solutions in terms of the governance of cities: new forms of collaboration between the city administration, citizens and local stakeholders which can generate more sustainable, resilient and open systems at city level.
Author: Social innovation in cities, URBACT II capitalisation, April 2015